14. april 2011.
Izmena izveštaja o bitnom događaju.
08. april 2011.
Javni poziv za vanrednu skupštinu društva.
11. avgust 2010.
12. maj 2010
Poziv za V redovnu skupštinu društva 16.06.2010. godine.
05.11.2009.
26.10.2009.
Izvjava o šestomesečnom planu II polugodište.
07.05.2009.
01.09.2008.
Javni poziv.
08.05.2008.
Izjava o šestomesečnom planu poslovanja.
24.04.2008.
Javni poziv za treću redovnu skupštinu.
Jesenji radovi u toku

18.09.2007

Uporedo sa privođenjem kraju setve uljane repice na 293 ha, u PD ’Vojvodina’ AD u toku je vađenje šećerne repe, od ukupno 710 ha do sad je urađeno 9 ha. Takođe je u toku žetva kukuruza na 823 ha, kao i žetva soje na 238 ha.

Od ostalih jesenjih radova, u toku je rasturanje mineralnih đubriva MAP, KCL i NPK, duboko oranje i zatvaranje brazde. 

Završena žetva ozimih useva


09.07.2007.
U AD „Vojvodina“ , Novo Miloševo je završena žetva uljane repice, ječma i pšenice. Žetva ječma je završena 02.07.2007. godine na površini od 175 ha. Žetva uljane repice je završena 28.06.2007. godine na povrini od 256 ha, a pšenice 09.07.2007. godine na površini od 479 ha merkantilne i 110 ha semenske pšenice.

Odluka o sazivanju redovne skupštine

26.05.2007.

PD"VOJVODINA"AD
NOVO MILOŠEVO
BROJ : 14/07
DANA : 22.05.2007.


Na osnovu člana 281.Zakona o privrednim društvima i člana 25. 27. i 32. Osnivačkog akta PD"Vojvodina"AD Novo Miloševo, UPRAVNI ODBOR PD"VOJVODINA"AD Novo Miloševo, na sednici održanoj 22.05.2007. god.,donosi sledeću


O D L U K U

O sazivanju II redovne Skupštine akcionara PD"Vojvodina"AD Novo Miloševo, koja će se održati 26.06.2007. godine sa početkom u 12h., u Direkciji društva, Bašaidski put bb., u Novom Miloševu.


PRETHODNI POSTUPAK
1.Otvaranje sednice Skupštine i izbor Predsednika II redovne skupštine akcionara
2.Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
3.Imenovanje Komisije za glasanje
4.Verifikacija prisutnih - objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i
utvrđivanje kvoruma za sednicu
REDOVNI POSTUPAK
1.Usvajanje predloženog dnevnog reda
2.Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
3.Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju za 2006.godinu
4.Usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2006.godinu
5.Usvajanje izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajem za 2006.godinu
6.Izbor revizora za 2007.godinu
7.Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora
8.Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2006.godinu
9.Donošenje odluke o izboru- produženju mandata članovima Upravnog odbora
10.Donošenje odluke o izboru- produženju mandata predsedniku i članovima Nadzornog
odbora
11.Predlozi i pitanja
Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na Skupštini PD"Vojvodina"AD Novo Miloševo ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika.

OVIM PUTEM POZIVAJU SE AKCIONARI PD"VOJVODINA"AD NOVO MILOŠEVO DA PRISUSTVUJU SKUPŠTINI AKCIONARA ZAKAZANOJ ZA 26.06.2007.GOD.
Razgledanje materijala, odnosno predloga odluka, moguće je izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Društva, u vremenu od 09 do 13h. Za bliže informacije obratiti se na tel. 023/781-008.
Datum za utvrđivanje liste akcionara je 20.06.2007.


PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Klepić Predrag
Završena setva prolećnih useva

24.04.2007. godina

U a.d. "Vojvodina" Novo Miloševo, je završena setva prolećnih useva: šećerna repa na 710 ha, merkantilna soja na 238 ha, merkantilni kukuruz 851 ha i merkantilni suncokret na 52 ha. U toku su i ostali prolećni radovi: tretiranje useva šećerne repe i kukuruza herbicima.

Završena prihrana

23.02.2007.

U toku je završavanje aktivnosti prihrane uljane repice na ukupnoj površini od 256 h.Takođe, završava se prihrana pšenice na površini od 589 ha , kao i ječma na površini od 175 ha.

Prilikom prihrane se koristi AN - 34%N.

J A V N I P O Z I V

PD"VOJVODINA"AD
NOVO MILOŠEVO
BROJ : 1755/06
DANA : 28.12.2006.

Na osnovu člana 25. 27. i 32. Odluke o usklađivanju PD"Vojvodina"AD Novo Miloševo sa odredbama Zakona o privrednim društvima, a iz razlogadonošenja odluke o povećanju osnovnog kapitala AD, UPRAVNI ODBOR svim akcionarima PD"VOJVODINA"AD Novo Miloševo, upućuje

J A V N I     P O Z I V

Za I Vanrednu Skupštinu Društva, koja će se održati 22.01.2007. godine sa početkom u 12h., u Domu penzionera u Novom Miloševu.

Za ovu I Vanrednu sednicu Skupštine, utvrđen je sledeći :

D N E V N I    R E D :
  1. Utvrđivanje spiska prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika i utvrđivanje kvoruma za sednicu
  2. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
  3. Imenovanje Komisije za glasanje
  4. Razmatranje i donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala
Razgledanje materijala, odnosno predloga odluka, moguće je izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Društva, u vremenu od 09 do 13h. Za bliže informacije obratiti se na tel. 023/781.008.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Klepić Predrag,s.r.

27.12.2006.

Povodom Božićnih i Novogodišnjih praznika, rukovodstvo i zaposleni AD VOJVODINE svojim poslovnim

partnerima žele srećnu i uspešnu 2007 godinu
.


U prazničnom duhu obradovani su i mališani zaposlenih AD VOJVODINE kada su im uručeni novogodišnji paketići uz prikladan program za decu.

Budžet MK agrara 2007

19.12.2006.

U ponedeljak , 18.12.2006 godine, održala se rasprava i usvajanje plana i budžeta poslovanja MK Grupe - agrara za 2007 godinu sa početkom u 12 časova u hotelu IN u Beogradu. Pored predsednika kompanije, Miodraga Kostića, sastanku su prisustvovali svi direktori MK Commerce-a, direktori preduzeća članica MK Grupe, kao i finansijski rukovodioci u njima.

Diskusiju su vodili Darko Milačić, izvršni direktor za finansijske poslove MK grupe, i Jaroslav Stupavski, direktor sektora agrar.

Istoga dana je održana prezentacija programa za automatsko praćenje obavljanja procesa ratarske proizvodnje koju je vodio MK IT Business  Solutions.

                                           

Setveni i žetveni radovi

06.11.2006

U okviru setvenih radova, završena je setva uljane repice na ukupnoj površini od 256 ha, na dan 12.09.2006 godine. Dana 07.10.2006 godine izvršena je setva pivarskog ječma na površini od 175 ha. Dana 27.10.2006 godine je završena setva pšenice na površini od 589 ha.

Što se tiče žetve, izvršena je žetva suncokreta na ukunoj površini od 260 ha na dan 07.10.2006 godine. Navedenog dana završen je i proces vađenja šećerne repe na površini od 213 ha. Dana 26.10.2006 godine je  završena žetva soje na površini od 319 ha. U toku je proces žetve kukuruza koji će se obavljati na površini od 659 ha.

                               

25.05.2006.
Obaveštavaju se svi akcionari P.D."Vojvodina" A.D. Novo Miloševo da je Upravni odbor Društva dana 22.05.2006.godine doneo Odluku o sazivanju godišnje Skupštine Društva. Otvorite dokument sa sledeće adrese.
Nakon izvršene privatizacije

Nakon izvršene privatizacije, "Vojvodina" AD završava proces transformacije u tržisno orijentisano preduzeće, sa jasno definisanim razvojnim ciljevima koji obuhvataju povećanje efikasnosti proizvodnje, racionalnu upotrebu raspoloživih resursa i izrazitu profitnu orijentaciju. Za realizaciju tih ciljeva neophodno je izvršiti značajna ulaganja u obnavljanje i modernizaciju osnovnih sredstava i u trajna obrtna sredstva.

Početna     Istorijat      Osnovna delatnost      Organizaciona struktura      Poslovanje      Kontakt     
Copyright © 2002-2006 MK Group sva prava zadrzana Developed by: panonsoft.com
English Srpski